Werken met Likertschalen

(17-12-2020) Een Likert-schaal is een vraag die altijd een vijfpunts- of zevenpuntsschaal gebruikt. Het wordt ook wel een ‘beoordelingsschaalvraag’ genoemd.
De keuzes op een likertschaal variëren van zeer mee oneens tot zeer mee eens, zodat de onderzoeker een breder beeld krijgt van de meningen van respondenten en de mate van instemming met een vraag of stelling. Alle Likert-schalen bevatten ook een middelpunt, bijvoorbeeld niet mee eens of oneens, of neutraal, voor degenen die neutraal zijn over het onderwerp.
Met behulp van de Likertschaal kun je dingen meetbaar maken die normaal gesproken lastig te meten zijn in kwantitatief onderzoek.
De schaal is vernoemd naar sociaal psycholoog Rensis Likert, die de schaal voor het eerst in 1932 gebruikte.

Wanneer gebruik ik een Likert-schaal?

Surveys met vragen van het type Likert-schaal zijn vrij eenvoudig te maken, gemakkelijk in te vullen en ze bieden betrouwbare gegevens. Een Likert-schaal-survey werkt het beste als je iets wilt leren over iets dat niet met één vraag kan worden begrepen. Het doel van een Likert-schaal is dus om met een reeks vragen tot een beter begrip te komen. Ze stellen je in staat om de variatie en complexiteit van de attitudes van mensen vast te leggen, waardoor je dieper inzicht krijgt in wat mensen denken en voelen.

Meningen liggen immers vaak niet zwart/wit. In plaats van één vraag te stellen stel je een aantal vragen met steeds antwoorden op een beoordelingsschaal. Zo krijg je een meer genuanceerd beeld van de mening van een respondent. Als je de verschillende antwoorden combineert krijg je een preciezer beeld van de mening van de respondent.

Hoe maak ik een vraag met een Likertschaal?

Voor een vraag met een Likertschaal heb je 3 dingen nodig: een korte antwoordinstructie, een stelling of vraag, en de juiste woorden voor je schaal.

 • Antwoordinstructie
  In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5= helemaal oneens.
 • Stelling of vraag
  “Mijn afstudeerproces levert me frustraties op”
 • Likertschaal
  1. Helemaal eens; 2. eens; 3. neutraal; 4. oneens; 5. helemaal oneens.

De indeling van de schaal

Je kunt zelf kiezen welke termen je in je Likertschaal gebruikt.
Vaak gebruikte schaalindelingen zijn:

 • Instemming: Helemaal eens/ eens / neutraal / oneens / helemaal oneens
 • Frequentie: Heel vaak / vaak / soms / zelden / nooit
 • Belangrijkheid: Zeer belangrijk / belangrijk / redelijk belangrijk / enigszins belangrijk / onbelangrijk

TIP ! Vaak is een 5-puntsschaal voldoende. Bij een 7-puntsschaal kiezen respondenten minder vaak voor de middelste of neutrale categorie. Antwoorden op een 7-puntsschaal lijken daarmee betrouwbaarder dan die op een 5-puntsschaal.

LET OP: Als betrouwbaarheid van groot belang is gebruik dan positieve en negatieve indicatoren voor evenwicht. Een positief geformuleerde vraag moet later in de vragenlijst een negatief geformuleerde tegenhanger hebben. Respondenten die het eens zijn met de positieve uitspraken, zouden het oneens moeten zijn met de negatieve, en omgekeerd. De betrouwbaarheid van de antwoorden neemt zo toe.